เกี่ยวกับ VGIคณะกรรมการ

 
นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
อ่านต่อ >>
 
นายมารุต อรรถไกวัลวที
รองประธานกรรมการ
อ่านต่อ >>
 
นายกวิน กาญจนพาสน์
กรรมการ
อ่านต่อ >>
 
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา
กรรมการ
อ่านต่อ >>
 
นายคง ชิ เคือง
กรรมการ
อ่านต่อ >>
 
นายชาน คิน ตัค
กรรมการ
อ่านต่อ >>
 
รศ. จารุพร ไวยนันท์
กรรมการอิสระ
อ่านต่อ >>
 
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์
กรรมการอิสระ
อ่านต่อ >>
 
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
กรรมการอิสระ
อ่านต่อ >>