เกี่ยวกับ VGIปรัชญา

HEART

 • Helpful หมายถึง ให้ความช่วยเหลือ และให้บริการ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคมด้วยความจริงใจ

  พฤติกรรม

  • - ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และเป็นมิตร
  • - เสนอให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  • - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันที
  • - ใส่ใจตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาวะปกติ แจ้งหน่วยงาน รับผิดชอบ
  • - ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ สม่ำเสมอ
 • Energetic หมายถึง มีพลังขับเคลื่อน กระตือรือร้น มุ่งมั่นขยันขันแข็ง และฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ

  พฤติกรรม

  • - มีพลังขับเคลื่อนในการทำงานให้สำเร็จ
  • - ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
  • - สนใจ และทุ่มเทที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • - แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลกำไร
  • - กระตุ้น และเป็นแบบอย่างให้เพื่อนร่วมงานเกิดความกระตือรือร้น
 • Adaptive หมายถึง สามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ และยุคสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยมุ่งพัฒนา และปรับปรุงผลงานเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

  พฤติกรรม

  • - กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นที่นำไปสู่แนวทางที่ดีกว่าเสมอ
  • - เรียนรู้ที่จะมองปัญหาในหลายแง่มุม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  • - พร้อมยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
  • - ไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมา จนหยุดพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
  • - ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบ
 • Reliable ความหมาย มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ในการทำงานให้สำเร็จ

  พฤติกรรม

  • - รักษาความลับของลูกค้าและบริษัทฯ
  • - รักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า
  • - รักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน
  • - ทำงานให้สำเร็จ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  • - โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • Team Work ความหมาย ผนึกพลังประสานความต่าง และร่วมมือร่วมใจกันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

  พฤติกรรม

  • - ร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
  • - กล้าขอความช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้งานสำเร็จ
  • - ยอมรับ เคารพความคิดเห็น ทักษะ และคุณค่าของทีมงาน
  • - ร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
  • - ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม