เกี่ยวกับ VGIความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทจะทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและความเจริญให้แก่สังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงทุกศาสนา โดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม กลุ่มบริษัท ฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการออกแบบและจัดสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

กลุ่มบริษัทจึงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม อาทิเช่น ชมรมวีจีไออาสา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้เด็กไทยในชนบท โดยการปันน้ำใจให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารด้วยการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว บริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา ตลอดจนสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นในการศึกษาและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อขยายผืนป่าในโครงการ 1 วัน 1000 รอยยิ้ม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างอาชีพต่อไป

สำหรับกลุ่มบริษัทแล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปด้วยความสำนึกว่า ความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริษัทไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกๆ อณูขององค์กร กลุ่มบริษัทมีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว พลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ