เกี่ยวกับ VGIความเป็นมา

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("วีจีไอ") เดิมชื่อ บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส์ แอนด์ เทเลคอม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการตลาดและการโฆษณา จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกบอล มีเดีย จำกัด ในเดือน พฤศจิกายน 2541 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท ต่อมาในเดือนธันวาคม 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาธุรกิจด้านการให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านผลประกอบการ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริษัท ซึ่งพอสรุปเป็นพัฒนาการที่สำคัญได้ดังนี้

ปี 2541

พ.ย. 2541

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยีส์ แอนด์ เทเลคอม จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกบอล มีเดีย จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

ธ.ค. 2541

บริษัท โกบอล มีเดีย จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด

ปี 2542

ม.ค. 2542

บริษัทลงนามในสัญญากับ บริษัท ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BTSC") โดยบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บน 23 สถานี และทุกขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะเวลา 10 ปี

พ.ย. 2542

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

ปี 2543

ปี 2544

ปี 2545

ปี 2546

พ.ค. 2546

บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำกัด ("VGI Ad") (บริษัทย่อยของวีจีไอ) ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ปี 2547

ธ.ค. 2547

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาในส่วนพื้นที่ Non-Sales Floor ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ปี 2548

ส.ค. 2548

บริษัท 999 มีเดีย จำกัด ("999 Media") (บริษัทย่อยของวีจีไอ) เป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทย โดยลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2549

ปี 2550

พ.ค. 2550

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ปี 2551

พ.ค. 2551

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณาเพิ่มเติมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาเครือข่ายจอดิจิตอลใน Tesco Lotus จำนวน 31 สาขา

ต.ค. 2551

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Tesco Lotus Express จำนวน 250 สาขา

ธ.ค. 2551

บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท วีจีไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("VGI Multitech") VGI Ad และ 999 Media.

ปี 2552

ก.พ. 2552

บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท 888 มีเดีย จำกัด ("888 Media") 888 Media ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ Non-Sales Floor ใน Carrefour ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ก.ย 2552

BTSC เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยตกลงชำระค่าหุ้นบางส่วนเป็นเงินสดและบางส่วนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BTSC จำนวน 187,617,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของหุ้นทั้งหมดของ BTSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หลังออกหุ้นแล้ว)

ต.ค. 2552

บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท พ้อยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในลิฟท์โดยสารในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร

พ.ย. 2552

888 Media ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาใน Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ปี 2553

มี.ค. 2553

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณาเพิ่มเติมกับบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อการบริหารสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

มิ.ย. 2553

จดทะเบียนจัดตั้ง VGI Advertising China Company Limited ("VGI Ad China") ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ใน CP Lotus ทุกสาขาทั่วสาธารณ รัฐประชาชนจีน

ธ.ค. 2553

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณา ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights)

ปี 2554

มี.ค. 2554

บริษัทลงนามในสัญญากับ BTSC โดยบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บน 23 สถานี และทุกขบวนรถไฟฟ้า บีทีเอส สิ้นสุดอายุสัญญาในเดือนธันวาคม 2572

พ.ค. 2554

บริษัทลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณา ใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียง ผู้เดียว (Exclusive Rights)

พ.ย. 2554

บริษัทลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการบริหารพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights)

ธ.ค. 2554

บริษัทลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด เพื่อการบริหารพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ Sales Floor ใน Big C (Carrefour เดิม) ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights)

ปี 2555

ม.ค. 2555

บริษัทลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด เพื่อการบริหารพื้นที่สื่อโฆษณาเครือข่ายจอดิจิตอลและสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ใน Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights)

ก.พ. 2555

VGI Ad ลงนามในสัญญาให้สิทธิโฆษณากับบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อการบริหารพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติม ใน Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแต่เพียง ผู้เดียว (Exclusive Rights)

เม.ย. 2555

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท

พ.ค. 2555

บริษัทและ BTSC ได้ทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสฉบับใหม่เพื่อใช้แทนฉบับเดิม โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดลงพร้อมสัญญาสัมปทานหลักของ BTSC ที่ทำไว้กับ กทม. คือสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572