เกี่ยวกับ VGIวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 พันธกิจ

ให้คำปรึกษา คัดสรร และนำเสนอเครือข่ายสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตที่โดดเด่น สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค และคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม