UP-C CLOCK TOWER

13 จังหวัด / 13 จุด / 24 จอ
ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

1.จังหวัดเชียงใหม่
   สถานที่ : แยกพุทธสถาน
2.จังหวัดลำพูน
   สถานที่ : แยกประตูนครหริภุญชัย
                (สะพานท่าข้าม)
3.จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
   สถานที่ : แยกศรีภูวนาท
4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   สถานที่ : แยกท่ากูบ
5.จังหวัดภูเก็ต
   สถานที่ : แยกดาราสมุทร (เซ็นทรัล)
6.จังหวัดชลบุรี
   สถานที่ : แยกบ้านสวน
7.จังหวัดจันทบุรี
   สถานที่ : แยกกรมที่ดิน
8.จังหวัดราชบุรี
   สถานที่ : แยกศรีเมือง
9.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
   สถานที่ : แยกเทศบาลหัวหิน
10.จังหวัดนครสวรรค์
   สถานที่ : แยกเดชาติวงศ์
11.จังหวัดสระบุรี
   สถานที่ : แยกมิตรภาพ
12.จังหวัดอุดรธานี
   สถานที่ : แยกโพธิ์ศรี (UD Town)
13.จังหวัดร้อยเอ็ด
   สถานที่ : แยกสถานีดับเพลิง

Back