UP-C LED / LITE

4 จังหวัด / 7 จุด / 7 จอ
ระยะเวลาออกอากาศ : 06.00-24.00 น.
(18 ชั่วโมง/วัน)

1.จังหวัดเชียงใหม่
   1.1 สถานที่ : บริเวณสะพานนวรัฐ
   1.2 สถานที่ : บริเวณสะพานนวรัฐ (CAR CARE)
   1.3 สถานที่ : บริเวณประตูท่าแพ
   1.4 สถานที่ : ถนนนิมมานเหมินทร์ หลังคาร้าน
   VERA
2.จังหวัดอุดรธานี
   สถานที่ : วงเวียนกรมหลวงประจักษ์1
3.จังหวัดภูเก็ต
   สถานที่ : ข้างจังซีลอน หาดป่าตอง
   * หมายเหตุ : ระยะเวลาออกอากาศ
   08.00-02.00 น.(18 ชั่วโมง/วัน)
4.จังหวัดสงขลา (อำเภอหาดใหญ่)
   สถานที่ : หน้าตลาดกิมหยง

Back