Mass Transit

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจให้ดูแลสื่อโฆษณาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนพื้นที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมรูปแบบการดำเนินชีวิตในรูปแบบของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง