CU Media

เป็นสื่อโฆษณาภายนอกและภายในรถโดยสารสวัสดิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการผ่านในย่านสยาม สแควร์ ศูนย์การการค้าชั้นนำอาทิเช่น สยามพารากอน, สยาม เซ็นเตอร์ และ
มาบุญครอง เซ็นเตอร์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่เป็นผู้นำแฟชั่นและมีกำลังซื้อสูงอย่างแท้จริง
Back