สื่อนอกบ้าน

ครอบคลุมเส้นทางการใช้ชีวิตและการเดินทางของผู้คนในเมืองหลวง
ไปจนถึงผู้คนในหัวเมืองใหญ่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ