แพลตฟอร์ม

วีจีไอ คือ ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา
ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์