Career Career

ร่วมงานกับเรา

เพราะพนักงานทุกคนคือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน VGI

เราคือครอบครัวเดียวกัน

จึงเป็นที่มาของคำว่า VGI Family ที่สร้างความผูกพันให้คนในองค์กร และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง คุยได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

“ทำงานที่ VGI มาหลายปี รู้สึกเหมือนไม่ได้มาทำงานเพราะเพื่อนร่วมงานสนุกสนาน เฮฮา มีอะไรก็ปรึกษา คุยกันได้หมดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว”

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

นอกจากประสบการณ์ที่ดีและสังคมที่อบอุ่น ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มากมายที่มอบให้กับคนในครอบครัว VGI

โบนัสประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนเงินทดแทน

ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บีทีเอส ฟิตเนส เซ็นเตอร์

สหกรณ์ออมทรัพย์ บีทีเอสกรุ๊ป

ของที่ระลึกเมื่อทำงานครบ 10 ปี

เงินช่วยเหลือ

ทุนการศึกษาบุตร

เครื่องแบบพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรหลักที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ VGI จึงมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตตามพันธกิจที่ตั้งไว้

กิจกรรมพนักงาน

VGI ส่งเสริมหลักการ “Work-Life Balance” หรือการให้พนักงานแบ่งเวลาในการทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล
อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านการทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือและมอบความสุขให้คนในสังคม

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นครอบครัว VGI ที่ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย
และเติบโตไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์