วีจีไอกับความยั่งยืน

วีจีไอ มีพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำในการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมไปถึงการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว นี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ไปจนถึงอนาคต

รายงานความยั่งยืน

Relevant Policies and ESG Disclosures

ดาวน์โหลด
คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง
จรรยาบรรณคู่ค้าด้านการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายด้านจริยธรรมทางการสร้างแบรนด์และการตลาด
นโยบายด้านความรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณา
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ
การร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนองค์กรต่างๆ 

ดาวน์โหลด