VGI ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวด: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งทีมลงพื้นที่มอบกำลังใจและสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างมายาวนานกว่า 1 เดือน ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี คุณสุนันญา ศรีน้อยขาว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับพันธมิตร ให้กับประชาชน
อำเภอบางบาล จำนวนทั้งหมด 2,510 ครัวเรือน 16 วัด และ 2 โรงเรียน เพื่อกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้