นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ฉบับ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล 

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารทีเปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/
ผู้ถือหลักทรัพย์

3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แตกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์

4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์

5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ

6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงาน
ที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ 

7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่ม BTS พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ
(เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูรายชื่อ บริษัทในกลุ่ม BTS

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผย
ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้  นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับเต็มของบริษัทฯ

8. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย

Email: dpo@vgi.co.th Tel: 02 273 8884 ต่อ 147