VGI ส่งทีม วีจีไออาสา มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร

หมวด: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในประเทศ นำโดย คุณมารุต อรรถไกวัลวที รองประธานกรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยชมรมวีจีไออาสา ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการหนึ่งวันพันรอยยิ้มปีที่ 13 มอบเงินบริจาคเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ดนตรี นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรอีกด้วย

สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและผลักดันคุณภาพทางด้านการศึกษาที่ดีให้เยาวชนได้รับอย่างเท่าเทียม ผ่านการกระจายความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โอกาสดีๆเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป