VGI เฮลั่น! ติด 1 ในอันดับบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกด้านความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global Sustainability Awards

หมวด: กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ข่าว
Copied to clipboard.

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ติดหนึ่งในบริษัทที่ได้รับคัดเลือกด้านความยั่งยืนจาก S&P Global Sustainability Awards ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและติดอันดับทั้งสิ้น 41 บริษัท ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพธุรกิจไทยที่มีความโดดเด่นได้รับความเชื่อมั่นจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไปสู่การได้รับคัดเลือกให้อยู่
ในดัชนีความยั่งยืนระดับสากล

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ ที่ VGI ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับบริษัทด้านความยั่งยืนจาก S&P Global Sustainability Awards สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก โดยอยู่ในระดับ Member ที่เผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 (คะแนน ESG อยู่ในช่วง 30 % ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้คะแนนสูงสุด และคะแนนอยู่ใน Top 15 % ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม)
ซึ่งนี่คือสิ่งที่การันตีถึงความใส่ใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา (Environment, Social, Governance: ESG) ทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ผู้นำโซลูชั่นส์แห่งโลกอนาคต” ด้วยแพลตฟอร์มของธุรกิจที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยผลการประเมินด้านความยั่งยืนของ S&P Global
ถือเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะส่งผลที่ดีให้กับ VGI ในการปูทางไปสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต

VGI ในฐานะผู้นำธุรกิจให้บริการโซลูชั่นส์ทางการตลาดที่อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงพลังและศักยภาพของสื่อในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นวงกว้าง จึงเกิดเป็นโครงการ Media Airtime Sharing การแบ่งปันพื้นที่สื่อเพื่อสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนพื้นที่สื่อหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการระดมทุน
“หนึ่งทางออกง่ายๆ” เพื่อช่วยเหลือวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก โดย องค์การยูนิเซฟ และ โครงการสนับสนุนการศึกษา CONNEXTED เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงวิกฤตปัญหาภาวะโลกร้อน จึงเกิดเป็นไอเดียในการลดปริมาณขยะอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ ผ่านโครงการ VGI X Pomelo “Trash to Treasure” ร่วมลดมลภาวะให้โลกผ่านการอัพไซเคิลไวนิลจากป้ายโฆษณาที่ใช้แล้ว เพื่อใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวของ Pomelo
ซึ่งแคมเปญดังกล่าว ไม่เพียงแต่ทำให้ VGI สามารถลดปริมาณขยะไวนิลลงได้มากกว่า 3,500 ตารางเมตร หรือ 3.5 ตัน และลดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวได้มากกว่า 200,000 ชิ้น แต่ยังช่วยสร้างการตระหนักรู้ที่ดีในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นวงกว้างอีกด้วย
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติม