เศรษฐกิจ

เพื่อให้ธุรกิจของวีจีไอเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของวีจีไอให้ตอบโจทย์กับโลกอนาคตที่เคลื่อนที่ไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าทุกราย ตลอดจนเดินหน้าในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมทัพ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอีโคซิสเต็มของวีจีไอทั้งหมดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าวีจีไอจะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

วีจีไอยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม ด้วยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำพาวีจีไอให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เราจึงดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านการจัดวางโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจของแต่ละฝ่ายออกจากกัน
เพื่อให้เกิดกลไกการถ่วงดุลภายในบริษัท จึงมั่นใจได้ถึงความโปร่งใสภายในองค์กร

เอกสารสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดและพัฒนากรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์กร
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการประเมินและการบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและสร้างสรรค์

ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป วีจีไอตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมสู่ตลาด โดยเชื่อมโยงแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ฐานข้อมูลของผู้บริโภคภายใต้แคมเปญ O2O Solutions (Offline-to-Online Solutions) เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และจะไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวีจีไอในการเป็นผู้นำโซลูชั่นส์แห่งโลกอนาคต

สื่อ O2O

ลูกค้าสัมพันธ์

วีจีไอให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน เราจึงมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพบปะและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้วีจีไอเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

แคมเปญร่วมกับลูกค้า

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

จากความมุ่งมั่นของวีจีไอในการดูแลความสัมพันธ์และรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกราย ทำให้ในปีที่ผ่านมา วีจีไอได้รับผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มสูงขึ้น โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ 92.2 โดยเราจะนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
เพื่อให้ตอบสนองต่อความองการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ต่อไป

2561/62
2562/63

คุณภาพของสื่อวีจีไอ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของวีจีไอ เราได้พัฒนาระบบโดยมีทีมงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งงานให้แก่ลูกค้า และติดตามแก้ไขงานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ว่าสื่อโฆษณาของลูกค้าจะมีความสมบูรณ์แบบ มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกราย

การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

วีจีไอมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างผลผลิตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ โดยพิจารณาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในธุรกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนอีโคซิสเต็มของวีจีไอ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่าการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมให้อีโคซิสเต็มของวีจีไอแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

การผสานกำลังทางธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

+66 (0) 2273 8884 ext. 182
+66 (0) 2273 8883
companysecretary@vgi.co.th
VGI_CAC@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

+66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1117-1119
+66 (0) 2273 8616
internalaudit@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีช่องทางการรับแจ้งการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือการกระทำใด ๆ ที่สงสัยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

+66 (0) 2273 8884 ต่อ 556
+66 (0) 2273 8883
legaldivision@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลตามที่อยู่ของบริษัทฯ