มิติด้านสังคม

เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมดำเนินเคียงข้างไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม วีจีไอจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติภารกิจทางสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณาที่ออกสู่สาธารณะ โดยควบคุมเนื้อหาสื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นเนื้อหาที่สร้างคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าสูงสุด วีจีไอจึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้วีจีไอไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วีจีไอให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์การเป็น “ผู้นำโซลูชันแห่งอนาคต” โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills นอกจากนี้ วีจีไอยังมุ่งเน้นให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ใน 4 ด้าน ได้แก่

ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ

 • รู้จริงในงาน
 • เข้าใจธุรกิจ
 • สร้างพันธมิตร

แนวคิดด้านนวัตกรรม

 • กล้าคิด
 • กล้าทดลอง
 • เรียนรู้สิ่งใหม่
 • พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ริเริ่มสร้างสรรค์
 • เห็นภาพกว้าง

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ร่วมมือ 
 • ร่วมใจ 
 • รับฟัง 
 • แลกเปลี่ยน 
 • แบ่งปันเพื่อส่วนรวม

พัฒนาศักยภาพ

 • มุ่งมั่น 
 • พัฒนา 
 • ยกระดับศักยภาพตนเองอยู่เสมอ

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

วีจีไอเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้วีจีไอไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนทางธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เราจึงดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดและการปรับขึ้นเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพ
และลักษณะของงาน ประกอบกับผลประกอบการขององค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

ความสัมพันธ์ภายในองค์กร

วีจีไอได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าสัมพันธภาพอันดีระหว่างทีมงานจะนำมาซึ่งผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมนาวีจีไอ

ความปลอดภัยของพนักงาน

วีจีไอให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน มีระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด มีการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณา

วีจีไอให้ความสำคัญต่อกับการกำกับดูแลเนื้อหาที่ใช้โฆษณาบนสื่อของวีจีไอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อโฆษณาโดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลของวีจีไอก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง 

แบ่งปันพื้นที่สื่อ

วีจีไอใช้สื่อโฆษณาในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประจำ เช่น ข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์รอบด้านอย่างทันท่วงที รายงานสภาวะอากาศ ราคาทอง หรือราคาน้ำมัน รวมทั้งกิจกรรมหรือแคมเปญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของวีจีไอ พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรที่มีภารกิจเพื่อสังคม

นอกจากนี้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 วีจีไอได้ใช้สื่อโฆษณาของเราในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์แคมเปญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยความคาดหวังว่าสื่อโฆษณาของเราจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส