มิติด้านสังคม

เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมดำเนินเคียงข้างไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม วีจีไอจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติภารกิจทางสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณาที่ออกสู่สาธารณะ โดยควบคุมเนื้อหาสื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นเนื้อหาที่สร้างคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าสูงสุด วีจีไอจึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้วีจีไอไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

วีจีไอให้คำมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านสังคมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยครอบคลุมข้อมูล 100% ของรายได้และการดำเนินงาน
ด้านสังคมในการรายงานข้อมูล ESG ในรายงานความยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วีจีไอให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์การเป็น “ผู้นำโซลูชันแห่งอนาคต” โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้าน Hard skills และ Soft skills นอกจากนี้ วีจีไอยังมุ่งเน้นให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ใน 4 ด้าน ได้แก่

ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ

 • รู้จริงในงาน
 • เข้าใจธุรกิจ
 • สร้างพันธมิตร

แนวคิดด้านนวัตกรรม

 • กล้าคิด
 • กล้าทดลอง
 • เรียนรู้สิ่งใหม่
 • พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ริเริ่มสร้างสรรค์
 • เห็นภาพกว้าง

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ร่วมมือ 
 • ร่วมใจ 
 • รับฟัง 
 • แลกเปลี่ยน 
 • แบ่งปันเพื่อส่วนรวม

พัฒนาศักยภาพ

 • มุ่งมั่น 
 • พัฒนา 
 • ยกระดับศักยภาพตนเองอยู่เสมอ

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

วีจีไอเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทุกคน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้วีจีไอไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนทางธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เราจึงดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดและการปรับขึ้นเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพ
และลักษณะของงาน ประกอบกับผลประกอบการขององค์กร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

นอกจากนี้ วีจีไอยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหรือ คสส. สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยใน คสส. มีสมาชิกจำนวน 5 คน เป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดที่มีอำนาจในการต่อรองเจรจาด้านสวัสดิการกับบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ภายในองค์กร

วีจีไอได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าสัมพันธภาพอันดีระหว่างทีมงานจะนำมาซึ่งผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมนาวีจีไอ

ความปลอดภัยของพนักงาน

วีจีไอให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน มีระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด มีการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคนอยู่เสมอ

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่วีจีไอ

วีจีไอตระหนักถึงการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับสุขภาวะที่ดีของพนักงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนรวมถึงครอบครัวของพนักงาน ซึ่งการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน เป็นปัจจัยที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อสุขภาวะที่ดีของพนักงานของเรา และยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจและไลฟ์สไตล์ของพนักงานอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ วีจีไอ จึงส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านโครงการต่าง ๆ มอบให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ดังตัวอย่างบางส่วนต่อไปนี้

ชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น (FLEXIBLE WORKING HOURS)

วีจีไอมีนโยบายให้พนักงานมีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น เพื่อรองรับความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยบทบาทและความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยพนักงานสามารถขออนุญาตกับหัวหน้างานและฝ่ายบุคคล ซึ่งพนักงานจะได้รับการประเมินการอนุมัติชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนต้องรักษาจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันภายใต้กฎหมายแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

การทำงานจากที่บ้าน (WORKING-FROM-HOME ARRANGEMENTS: WFH)

วีจีไอได้กำหนดนโยบาย Work-From-Home (WFH) สำหรับพนักงานเพื่อลดการแพร่กระจายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้พนักงานอย่างเพียงพอ ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สวัสดิการเพื่อดูแลครอบครัว (CHILDCARE CONTRIBUTIONS)

พนักงานที่ร่วมงานกับวีจีไอ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งมีสิทธิ์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ VGI Child Scholarship Program เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของบุตรหลานได้ โดย วีจีไอ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศผ่านทางการศึกษา บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้บุตรหลานของพนักงานในการเดินตามเส้นทางการศึกษาและเส้นทางอาชีพที่มุ่งหวังในอนาคต แก่บุตรหลานของพนักงานในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา

สิทธิการลาคลอดของบิดา (PATERNITY LEAVE)

วีจีไอตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พนักงานต้องดูแลลูกแรกคลอด เนื่องจากการที่พ่อแม่มีเวลาดูแลลูกได้เต็มกำลังในช่วงแรกของชีวิตเป็นห้วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว วีจีไอ จึงสนับสนุนให้พนักงานชายสามารลาไปช่วยเหลือภริยาหลังคลอด ซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานที่นอกเหนือจากทำกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยพนักงานสามารถขออนุมัติวันลาจากฝ่ายบุคคลได้ไม่เกิน 10 วัน โดยไม่มีผลต่อเงินเดือนในช่วงเดือนแรกของการคลอด

ความรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณา

วีจีไอให้ความสำคัญต่อกับการกำกับดูแลเนื้อหาที่ใช้โฆษณาบนสื่อของวีจีไอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อสังคม จึงได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อโฆษณาโดยฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลของวีจีไอก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง 

แบ่งปันพื้นที่สื่อ

วีจีไอใช้สื่อโฆษณาในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประจำ เช่น ข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์รอบด้านอย่างทันท่วงที รายงานสภาวะอากาศ ราคาทอง หรือราคาน้ำมัน รวมทั้งกิจกรรมหรือแคมเปญที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของวีจีไอ พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรที่มีภารกิจเพื่อสังคม

นอกจากนี้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 วีจีไอได้ใช้สื่อโฆษณาของเราในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์แคมเปญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยความคาดหวังว่าสื่อโฆษณาของเราจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส