สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดและมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่สังคมส่วนรวม

วีจีไอให้คำมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยครอบคลุมข้อมูล 85% ของรายได้และการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

1 เป้าหมายถูกกำหนดขึ้นในปี 2563 

ลดการสร้างขยะ

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายหลักของเราคือการทำให้ขยะเป็นศูนย์ เรากำลังอยู่ในวงจรธุรกิจที่ทรัพยากรทุกอย่างควรนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ ซึ่งแน่นอนว่า บริษัท องค์กร รัฐบาลอย่างหนึ่งอย่างใดมิสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพียงลำพัง หากแต่ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมควรร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบธุรกิจได้

1. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

เพื่อจัดการกับปัญหาที่ท้าทายอย่างปัญหาขยะ เรามองไปถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของธุรกิจของเราในสื่อโฆษณานอกบ้าน ซึ่งพบว่า วัสดุไวนิลบางส่วนที่ใช้ทำป้ายโฆษณานั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถ้านำไปทำลายแบบไม่ถูกต้องหลังการใช้งาน ดังนั้นเราจึงได้คิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดปริมาณขยะโดยนำไวนิลที่ใช้แล้วเหล่านี้กลับมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจุดประกายให้เราคิดหาวิธีอัพไซเคิล (upcycle) โดยการนำไวนิลเหลือใช้มาใช้ซ้ำให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและผ่านกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

VGI x Pomelo

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตในธุรกิจอีคอมเมิร์ชอย่างก้าวกระโดด แน่นอนว่ายอดจำนวนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้ในการส่งของให้ลูกค้าย่อมเติบโตตามเป็นเงาตามตัว

ในปี 2563 VGI ได้ร่วมกับ Pomelo แพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ชั้นนำสัญชาติเอเชีย เพื่อสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ให้กับขยะไวนิลและบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว โดยการอัพไซเคิล (Upcycle) ไวนิลเหลือใช้จากป้ายโฆษณาของ VGI ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวของ Pomelo และในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม Pomelo จึงต้องการสร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตในครั้งนี้จะถูกใช้ซ้ำเพื่อการส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการ Pomelo Tap.Try.Buy. ที่สั่งสินค้าออนไลน์ไปลองหน้าร้าน ในทุกๆ วัน โดยบรรจุภัณณ์จากไวนิลที่เราผลิตขึ้นนี้สามารถใช้ซ้ำในระบบไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง

การผสานความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ สามารถทำให้ VGI ลดปริมาณขยะไวนิลลงได้มากกว่า 3,500 ตารางเมตร หรือ 3.5 ตัน และ pomelo ลดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้มากกว่า 200,000 ชิ้น และนี่คืออีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้กับโลกใบนี้

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

2. บริจาค

VGI ได้บริจาคไวนิลที่ใช้แล้วเพื่อการนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้นำไวนิลไปบริจาคให้แก่ชุมชนห่างไกล จำนวนทั้งสิ้น 5,700 ตรม. ( 5.7 ตัน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในด้านการเลี้ยงสัตว์และอยู่อาศัย ดังนี้

  • บริจาคให้โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลบ้านแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3,700 ตรม. ซึ่งทางโรงเรียนได้นำไวนิลใช้แล้วไปใช้ในการรองพื้นแปลงบ่อเลี้ยงปลา และกบ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
  • บริจาคให้วัดเกษมสำราญ อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ทำกันสาดกันแดดบังฝนที่อาคารต่างๆ ในบริเวณวัด

บริจาค

3. การจัดการขยะภายในองค์กร (Office)

องค์กรของเรามุ่งเน้นในการบริหารจัดการของขยะและของเสียอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเราได้แก้ไขปัญหาจากต้นตอของแหล่งที่มาของของเสียด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่

  • ติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดสำหรับพนักงานภายในองค์กรเพื่อลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
  • มีระบบการบริหารจัดการคัดแยกประเภทขยะภายในองค์กร โดยการนำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลต่อไปเพื่อลดของเสียที่ไปยังหลุมฝังกลบและการเผาทำลายซิ่งสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติจากการนำขยะมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง
  • ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการบริหารจัดการขยะ

การจัดการขยะภายใน องค์กร

แพลตฟอร์มสร้างสรรค์

ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มโฆษณาของประเทศ เราเล็งเห็นถึงพลังของสื่อในการเป็นกระบอกเสียงเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง โดยการเป็นแพลตฟอร์มที่ผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแบ่งปันพื้นที่สื่อแก่หน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
และใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเรากำลังเผชิญในอยู่ปัจจุบันอย่างจริงจัง

แคมเปญสร้างสรรค์

แบ่งปันพื้นที่สื่อ

การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดแนวคิดของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ควบคุมมลภาวะทางเสียง
และทางสายตาจากสื่อโฆษณา

การจัดการน้ำทิ้งจากพื้นที่ร้านค้า
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ