เศรษฐกิจ

เพื่อให้ธุรกิจของวีจีไอเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของวีจีไอให้ตอบโจทย์กับโลกอนาคตที่เคลื่อนที่ไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าทุกราย ตลอดจนเดินหน้าในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมทัพ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับอีโคซิสเต็มของวีจีไอทั้งหมดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าวีจีไอจะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

วีจีไอยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม ด้วยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำพาวีจีไอให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เราจึงดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านการจัดวางโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจของแต่ละฝ่ายออกจากกัน
เพื่อให้เกิดกลไกการถ่วงดุลภายในบริษัท จึงมั่นใจได้ถึงความโปร่งใสภายในองค์กร

เอกสารสำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดและพัฒนากรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์กร
ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการประเมินและการบริหารความเสี่ยงหลักขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ปัจจัย รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ที่มาของความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์มหภาคและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความเชื่อมโยงกับวีจีไอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับการบริการและช่องทางรับสื่อใหม่ ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยลูกค้าของวีจีไอมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์แทนหน้าร้าน (Physical Store) เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง รวมถึงการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร และสื่อผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแทนการดูโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือป้ายโฆษณา ดังนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้จะส่งผลต่อวิธีการโฆษณาของหลาย ๆ บริษัท รวมทั้งส่งผลกระทบต่อวีจีไอซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์โฆษณาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า หากวีจีไอไม่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะทำให้สูญเสียลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อรายได้โดยรวมในที่สุด
ผลกระทบ รายได้หลักของวีจีไอส่วนใหญ่มาจากการสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนบนสถานีในระบบขนส่ง (สถานีบีทีเอส) อาคารสำนักงาน และโฆษณากลางแจ้ง ซึ่งรายได้จากบริการเหล่านี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคมีการเสพสื่อจากแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าแพลตฟอร์มออฟไลน์ ทำให้ลูกค้าของวีจีไอ ต้องปรับตัวโดยการแสวงหาโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน ในขณะเดียวกันการรวมศูนย์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณาในอนาคต
ระยะเวลาคาดการณ์ พฤติกรรมของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงในระยะกลาง (3-5 ปี) จนถึงระยะยาว
มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “Value Growth Innovation” บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร และมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเปลี่ยนแนวทางการให้บริการจากการบริการออฟไลน์เป็นโซลูชั่นในรูปแบบ Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นสื่อครบวังจรภายใต้อีโคซิสเต็ม (ecosystem) จาก 3 แพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยวีจีไอได้ให้บริการทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อครอบคลุมพฤติกรรมของลูกค้า อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป วีจีไอจึงนำเสนอระบบบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้บัตรแรบบิทและ โมบายวอลเล็ทภายใต้แรบบิท ไลน์ เพย์ (Rabbit Line Pay) เพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงินสด และทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินทางเลือก นอกจากนี้ วีจีไอได้กำหนดระเบียบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อการให้บริการที่ปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค

ปัจจัย รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มาของความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ความเชื่อมโยงกับวีจีไอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับทุกองค์กร และปัจเจกชนในสังคม โดยหากไม่ร่วมมือกันแก้ไขและบริหารจัดการ จะสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตได้ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงวีจีไอที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม อันนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สิน และเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง อาจทำให้เกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือพายุ อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในการติดตั้ง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และกระบวนการรื้อป้ายโฆษณา ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน หรือธุรกิจในบริเวณใกล้เคียงได้ หรือในกรณีที่สภาพภูมิอากาศสูงเกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของไวนิล ซึ่งเป้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลกระทบทั้งหมดข้างต้นล้วนทำให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ระยะเวลาคาดการณ์ ระยะกลาง (3-5 ปี) จนถึงระยะยาว
มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการ วีจีไอได้กำหนดมาตรการเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการของเสีย การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และแพลตฟอร์มสร้างแรงบันดาลใจ ดังนี้
  1. เป้าหมายของวีจีไอสำหรับการจัดการของเสีย คือการลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยการฝังกลบหรือการเผา เป็นการรีไซเคิลในสัดส่วน ร้อยละ 30 ของของเสียทั้งหมด โดยหนึ่งในโครงการที่มีส่วนช่วยในการลดของเสียสำหรับวีจีไอ คือ โครงการ “Treasure Bag” ที่เป็นการทำงานร่วมกับ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด (“Pomelo”) แพลตฟอร์มแฟชั่นแบบ Omnichannel โดยการอัพไซเคิลไวนิลจากป้ายโฆษณาที่่ใช้้แล้วของวีจีไอ ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้้ครั้งเดียวของ Pomelo
  2. วีจีไอมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าให้มีอัตราการให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 10 จากปีฐานปี 2562 โดยวีจีไอได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการติดตั้งและซ่อมแซมป้ายบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใช้ไฟ LED เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและยังเป้นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย
  3. วีจีไอได้จัดสรรเวลาออกอากาศสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงผู้ชมอย่างน้อยหนึ่งล้านคนในแต่ละปี ซึ่งการดำเนินการนี้วีจีไอเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักแก่สังคมในวงกว้าง ในการมีส่วนช่วยลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงสภาพอากาศที่รุนแรง นอกจากนี้ พนักงานของวีจีไอยังได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อความอันตรายจากภัยธรรมชาติ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ปัจจัย รายละเอียด
ประเภทความเสี่ยง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่มาของความเสี่ยง อุบัติการณ์ทางธรรมชาติ
ความเชื่อมโยงกับวีจีไอ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงดำเนินอยู่ทั่วโลกนั้น ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างยิ่งต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรโลก แต่ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ลูกค้าต้องอยู่บ้าน ส่งผลให้การรับสื่อโฆษณาจากสถานี BTS หรือโฆษณากลางแจ้งจึงลดลง ซึ่งกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ จากจากโฆษณาลดลงด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบของบริการรวดเร็ว เพื่อลดการเสียโอกาสจากวิธีการโฆษณาแบบเดิม เพื่อตั้งรับต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19
ผลกระทบ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของทุกองค์กรทั่วโลก โดยการระบาดครั้งใหญ่นี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าออนไลน์ เกิดความซบเซาของภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการขยายธุรกิจในภาพรวม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือการชะลอโครการต่าง ๆ ของคณะกรรมการของวีจีไอมากขึ้น
ระยะเวลาคาดการณ์ แม้ว่าการแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจอาจยังคงอยู่ ซึ่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอาจชะลอการฟื้นตัวโดยใชระยะเวลา 3-5 ปีหรือมากกว่านั้น
มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการ วีจีไอได้ทบทวนและเสริมสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยดำเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) นอกจากนี้ วีจีไอยังปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยบังคับใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในบริษัทฯ อย่างเข้มงวด โดยดำเนินการ Work from Home (WFH) และกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานเพื่อความปลอดภัยจากผลกระทบของโรคระบาดโดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและสร้างสรรค์

ในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป วีจีไอตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมสู่ตลาด โดยเชื่อมโยงแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ฐานข้อมูลของผู้บริโภคภายใต้แคมเปญ O2O Solutions (Offline-to-Online Solutions) เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และจะไม่หยุดเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวีจีไอในการเป็นผู้นำโซลูชั่นส์แห่งโลกอนาคต

สื่อ O2O

ลูกค้าสัมพันธ์

วีจีไอให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน เราจึงมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพบปะและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้วีจีไอเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

แคมเปญร่วมกับลูกค้า

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

จากความมุ่งมั่นของวีจีไอในการดูแลความสัมพันธ์และรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกราย ทำให้ในปีที่ผ่านมา วีจีไอได้รับผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ 91.3 โดยเราจะนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ต่อไป

2561/62
2562/63
2563/64

คุณภาพของสื่อวีจีไอ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการของวีจีไอ เราได้พัฒนาระบบโดยมีทีมงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งงานให้แก่ลูกค้า และติดตามแก้ไขงานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงมั่นใจได้ว่าสื่อโฆษณาของลูกค้าจะมีความสมบูรณ์แบบ มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทุกราย

การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

วีจีไอมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างผลผลิตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ โดยพิจารณาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในธุรกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนอีโคซิสเต็มของวีจีไอ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และธุรกิจโลจิสติกส์ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อมั่นว่าการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมให้อีโคซิสเต็มของวีจีไอแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

การผสานกำลังทางธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

+66 (0) 2273 8884 ext. 182
+66 (0) 2273 8883
companysecretary@vgi.co.th
VGI_CAC@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

+66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1117-1119
+66 (0) 2273 8616
internalaudit@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีช่องทางการรับแจ้งการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือการกระทำใด ๆ ที่สงสัยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

+66 (0) 2273 8884 ต่อ 556
+66 (0) 2273 8883
legaldivision@vgi.co.th

หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลตามที่อยู่ของบริษัทฯ